ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Ανάλυση Κοινωνικού Κόστους & Οφέλους
 

Το μάθημα αυτό επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη θεωρητική βάση, αλλά και την πρακτική ικανότητα για την αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων και μέτρων δημόσιας πολιτικής. Το μάθημα διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος εισάγει τις βασικές έννοιες αξιολόγησης επενδύσεων από ιδιωτική οικονομική σκοπιά, δηλαδή τις έννοιες της επένδυσης, της απόδοσης, της Καθαρής Παρούσας Αξίας, τα επενδυτικά κριτήρια και τη χρηματο-οικονομική ανάλυση μιας επένδυσης. Επίσης παρουσιάζει τις έννοιες του μέτρου πολιτικής και της ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους και διαμορφώνει το πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης μιας κρατικής παρέμβασης. Το Δεύτερο μέρος εστιάζεται στη θεωρητική θεμελίωση της μεθόδου με επέκταση της μικρο-οικονομικής θεωρίας στα οικονομικά της ευημερίας, τις εξωτερικές επιδράσεις και τα δημόσια αγαθά με έμφαση σε σύγχρονα ζητήματα δημόσιας πολιτικής όπως η επιλογή μεταξύ αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης και η οικονομική αξιολόγηση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει την πρακτική της μεθόδου και την εφαρμογή της σε περιπτώσεις με αγοραία και μη αγοραία αγαθά και υπηρεσίες. Καλύπτει θέματα όπως η οικονομική σκοπιμότητα του έργου, το κοινωνικό επιτόκιο, την αντιμετώπιση του κινδύνου και της αβεβαιότητας, καθώς και τη βελτίωση της διανομής του εισοδήματος Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει εφαρμογές όπως η αξιολόγηση σε διάφορους τομείς όπως οι μεταφορές, οι υδατικοί πόροι, η εκπαίδευση, η υγεία..


Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Φθινοπωρινή
Διδάσκοντες:
Αθανάσιος Καμπάς

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών