ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Χωρική & Περιφερειακή Οικονομική
 
Η ύλη του μαθήματος οργανώνεται σε τρείς βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται θεωρίες του τόπου εγκατάστασης που σκοπό έχουν την κατανόηση της επίδρασης της διάστασης του χώρου και όσα αυτός συνεπάγεται στις οικονομικές επιλογές των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η δεύτερη ενότητα αφορά σε θέματα περιφερειακής οικονομικής που σκοπό έχουν την κατανόηση της λειτουργίας των περιφερειακών αγορών καθώς και των διαδικασιών της περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και τις αλληλεξάρτησης των περιφερειών. Μια τρίτη ενότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί η παρουσίαση, ανάλυση και χρήση εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην περιφερειακή ανάλυση. Πιο αναλυτικά: Θεωρίες του τόπου Εγκατάστασης: To υπόδειγμα εγκατάστασης-παραγωγής του Weber, υποκατάσταση εισροών και το υπόδειγμα του Moses-περιβάλλουσα καμπύλη ίσης δαπάνης και η ισορροπία της επιχείρησης. Ανάλυση περιοχών αγοράς, χωρικός ανταγωνισμός και χωρικό μονοπώλιο. Χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων: θεωρία κεντρικής θέσης του Christaller, περιοχές αγοράς και η ανάλυση του Lösch. Θεωρία προσόδου, γαιοπροσόδου και πλεοδοσίας εγγείου προσόδου: ανάλυση του Ricardo, η χωροθέτηση των αγροτικών δραστηριοτήτων του Von-Τhünen και ο ανταγωνισμός των χρήσεων γης, θεωρία πλειοδοσίας γαιοπροσόδου για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Εξωτερικές οικονομίες: οικονομίες εντοπιότητας και οικονομίες αστικοποίησης. Περιφερειακή εξειδίκευση και η θεωρία της Οικονομικής βάσης: υπόδειγμα της οικονομικής βάσης και ο πολλαπλασιαστής του, προσδιορισμός των κλάδων του βασικού τομέα και οι συντελεστές εγκατάστασης. Κεϋνσιανός περιφερειακός πολλαπλασιαστής. Στοιχεία ανάλυσης εισροών-εκροών: διακλαδικές και διαπεριφερειακές διασυνδέσεις, πολλαπλασιαστές, οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις και προσδιορισμός των κλάδων επιρροής της περιφερειακής οικονομίας Ανάλυση περιφερειακών και διαπεριφερειακών αγορών εργασίας: προσαρμογές της περιφερειακής αγοράς εργασίας, μισθοί και διαπεριφερειακή μετανάστευση. Μετανάστευση και υποδείγματα βαρύτητας. Βασικά Εργαλεία περιφερειακής ανάλυσης: μέθοδος ανάλυσης απόκλισης συμμετοχής και εφαρμογές, ανάλυση δεδομένων χωρικής αλληλεξάρτησης και υποδείγματα βαρύτητας και εφαρμογές. Δείκτες περιφερειακής εξειδίκευσης και διαφοροποίησης. Δείκτες διαθρωτικής ομοιότητας και διαθρωτικής μεταβολής. Περιφερειακή Οικονομική μεγέθυνση: Νεοκλασικά υποδείγματα και Κεϋνσιανές προσεγγίσεις, περιφερειακές εξαγωγές και η διαδικασία της σωρευτικής αιτιότητας. Έννοιες οικονομικής σύγκλισης και ο εμπειρικός έλεγχος τους: σύγκλιση τύπου β -οικονομετρικές προσεγγίσεις, σύγκλιση τύπου σ, σύγκλιση κατά ομάδες. Προσεγγίσεις στοχαστικών διαδικασιών. Επισκόπηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων.
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Εαρινή
Διδάσκοντες:

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών