ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
 

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων που εγγράφονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές.

Υποψήφιοι
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες :


Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον Ν.2083/92 (παρ. 2α του άρθρου 12), του Ν.2327/95 (παρ. 1α του άρθρου 16) και τον Ν.2916/2001 (παρ. 12 του άρθρου 5).


Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών