ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Διδακτορικό Δίπλωμα
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου»  (Master - PhD)Προυποθέσεις για την αποκτιση του τίτλου σπουδών
Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών απαιτείται κατ΄αρχάς αίτηση για θέση υποψηφίου διδάκτορα κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μaster) με βαθμό τουλάχιστον επτά.
Εάν ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του παρόντος Προγράμματος, υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τα σχετικά προαπαιτούμενά τους, με εξαίρεση συναφή μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς στο παρελθόν. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει για τον αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων που θα γίνουν δεκτοί σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες δυνατότητες.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5α του άρθρου 12 του Ν.2083/92, για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Με απόφαση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν ο υποψήφιος να παρακολουθήσει ορισμένα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή και άλλων Πανεπιστημίων που θεωρούνται απαραίτητη υποδομή για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του.
Ο υποψήφιος διδάκτορας είναι δυνατόν, με αίτησή του προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, να ζητήσει μόνο μία φορά τροποποίηση του θέματος διατριβής ή αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή, αφού εξηγήσει εγγράφως και επαρκώς τους λόγους της μεταβολής. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Δείτε επίσης :


Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών