ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Κοινωνική Οικονομία
 

Η Κοινωνική Οικονομία (ή Τρίτος Τομέας) καταλαμβάνει το χώρο μεταξύ του δημόσιου και του συμβατικού ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει φορείς που ασκούν οικονομικές ή/και κοινωνικές δραστηριότητες χωρίς να στοχεύουν στο κέρδος επί του κεφαλαίου. Στην Κοινωνική Οικονομία περιλαμβάνονται οι Συνεταιρισμοί, οι Αλληλασφαλιστικοί φορείς, οι Ενώσεις Προσώπων (Σωματεία, κλπ.) και τα Ιδρύματα καθώς και διάφοροι κατά χώρα φορείς που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (π.χ. αναπτυξιακές εταιρείες). Για τους φορείς αυτούς εξετάζεται η φυσιογνωμία τους, το νομοθετικό πλαίσιο (με κριτική αξιολόγηση), το μέγεθος του Τομέα, η ευρωπαϊκή διάσταση και συνεργασία, η πολιτική που εφαρμόζεται σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ρόλος στην πράξη και η συμβολή στην απασχόληση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μελέτες περιπτώσεων αποτελούν το εργαστηριακό μέρος.


Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Φθινοπωρινή
Διδάσκοντες:
Γεώργιος Αλεξόπουλος

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών