ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Αγροτική Οικονομία
 

Περιεχόμενα Το υπόδειγμα Ζήτησης και Προσφοράς. Προσδιοριστικοί παράγοντες και συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, Ελαστικότητες, Ισορροπία στην αγορά αγαθών, Συγκριτική στατική, Εφαρμογές του υποδείγματος Ζήτησης και Προσφοράς Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή Προτιμήσεις, ωφέλεια και εισοδηματικός περιορισμός, Ισορροπία του καταναλωτή, Συγκριτική στατική και ατομική συνάρτηση ζήτησης, Εφαρμογές της θεωρίας συμπεριφοράς του καταναλωτή. Θεωρία της Παραγωγής Συναρτήσεις παραγωγής, Καμπύλες προϊόντος, μέσου και οριακού προϊόντος., Τα στάδια της παραγωγής, Καμπύλες ίσου προϊόντος, Οικονομίες κλίμακας., Εφαρμογές της θεωρίας της παραγωγής Μεγιστοποίηση Κέρδους Σταθεροί Μεταβλητοί Συντελεστές, Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Μεγιστοποίηση του Κέρδους, Μεγιστοποίηση κέρδους και αποδόσεις κλίμακας. Καμπύλες κόστους Μέσο, Οριακό και μεταβλητό κόστος, Μακροπρόθεσμο κόστος, Μακροπρόθεσμο οριακό κόστος. Ελαχιστοποίηση Κόστους Αποδόσεις κλίμακας και συνάρτηση κόστους, Μακροπρόθεσμο και Βραχυπρόθεσμο κόστος, Σταθερό και Οιονεί σταθερό κόστος Τέλειος ανταγωνισμός Προσφορά της επιχείρησης, ,Αντίστροφη καμπύλη προσφοράς, Κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού, Μακροπρόθεσμη καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης, Μονοπώλιο Μεγιστοποίηση κερδών, Τιμολόγηση με προσαύξηση του κόστους, αναποτελεσματικότητα του Μονοπωλίου, Απώλεια ευημερίας λόγω του Μονοπωλίου, Φυσικό μονοπώλιο, Πολιτική διάκρισης τιμών, Διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Βασικά χαρακτηριστικά Μονοπωλιακού ανταγωνισμού, Καμπύλη Αναλογικής και Αναμενόμενης Ζήτησης, Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια ισορροπία, Ολιγοπώλιο Ηγεσία ως προς την ποσότητα, Ισορροπία κατά Stackelberg, Ηγεσία ως προ της τιμή, Μοντέλο Cournot, Μοντέλο Bertrand .


Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες: 3
Διδακτική περίοδος: Φθινοπωρινή
Διδάσκοντες:
Ευστάθιος Κλωνάρης
Παναγιώτης Λαζαρίδης
Δημήτριος Σερεμέτης

Menu Επιλογών
 
Σχετικά θέματα  
EΠΕΑΕΚ
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ : +30 210 529 4770
Απρίλιος 2007
  Copyright 2006-07 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών